Nový produkt společnosti ENRESS v oblasti čištění syntézních a bioplynových plynů

Společnost ENRESS s.r.o., vyvinula nový způsob čištění syntézních a bioplynových plynů od škodlivých příměsí, a to hlavně S, Cl a NOx.

Při testovacím provozu na bioelektrárně v Mokrancích (SR) jsme řešily čištění syntézního plynu pro kogenerační jednotky, které musí splňovat limity dané slovenskou Vyhláškou 367/2015 Z. z. (novelizace Vyhlášky 288/2014 Z.z.).

Znečisťující látka

Hraniční hodnoty pro obsah ZL [mg/m3]1)

Částice/aerosoly

analýza2)

Celková síra

10

Sulfan (H2S)

5

Oxid-sulfid uhličitý (COS)

5

Sloučeniny chlóru vyjádřené jako HCl

1

Sloučeniny fluóru vyjádřené jako HF

1

Hg a jejich sloučeniny

0,05

Cd + Tl a jejich sloučeniny

0,05

jiné kovy a jejich sloučeniny

analýza2)

Perzistentní organické sloučeniny (POP´s)

analýza2)

1) Standardní stavové podmínky: teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa.

2) Jestli výsledek měření je ≤ LOD, uvést metodiku a mez stanovitelnosti (LOD); standartní technické normy pro analýzu čistoty plynů pro vykuřovací plyny, technické plyny,technické normy pro analýzu ovzduší v pracovním prostředí, nebo oprávněné metodiky pro měření emisi dle § 20 ods. 13 zákona.

Výsledky při testovacím provozu na zkušební koloně ukázaly, že navržené kapalné a pevné sorbenty zachytily většinu námi požadovaných nečistot, a daná čistící kolona je vhodná k čištění syntézních a bioplynových plynů viz. graf 1 a 2.

Za podporu na bioplynových stanicích je ve firmě ENRESS zodpovědný Ing.Libor Baraňák PhD, email: baranak@enress.eu , který Vám odpoví na Vaše dotazy.