Poskytování praktických analýz

Diagnostická, zkušební, poradenská a konzultační činnost

Naše společnost nabízí komplexní služby, důležité pro praktická řešení provozů pro termický rozklad materiálů a využití výstupu z tohoto procesu např. pro energetické a jiné účely formou konzultační a poradenské činnosti.

Tuto odbornou, ale teoretickou konzultační a poradenskou spolupráci s našimi zákazníky můžeme na jejich žádost doplnit řadou praktických testů, zkoušek, ukázek a analýz ve formě odborných studií a posudků.

Pro výstupy z laboratorní technologie elektrotermického rozkladu materiálů, nebo pro výstupy z praktické ukázky termického rozkladu materiálů na vsázkové průmyslové technologii pro termický rozklad materiálů nabízíme jejich podrobnou analýzu v rozsahu:

Analýza uhlíku, která stanovuje:

 • čistotu
 • granulometrii
 • kyselost

Analýza plynu, která stanovuje:

 • CH4 %
 • H2S ppm.
 • CO2 %
 • O2 %
 • CO %
 • NO ppm.
 • výhřevnost MJ/kg
 • výhřevnost MJ/m3
 • spalné teplo MJ/kg
 • spalné teplo MJ/m3

Analýza oleje, která stanovuje:

 • kinematickou viskozitu
 • obsah síry (IČ-detekce)
 • obsah vody destilačně
 • bod vzplanutí v uzavřeném kelímku
 • hustotu
 • bod tuhnutí
 • aromatické uhlovodíky chromatograficky
 • výhřevnost kapalných materiálů (včetně vodíku)
 • obsahu uhlovodíků C10-40
 • elementární analýza (C, H, N)
 • obsah chloru spalováním
 • čísla kyselosti oleje
 • obsah ostatních prvků a oxidů RTG

Řešení likvidace odpadů

Naše společnost dále nabízí své služby mj. i pro účely řešení problematiky kontaminace spodních vod v zemědělství dusičnany a dusíkatými sloučeninami praktickými testy, diagnostickou a analýzou zejména výstupu (digestátu) z bioplynových stanic, tak aby tento výstup mohl sloužit jako bezpečně a hodnotné hnojivo v souladu s tzv. nitrátovou směrnicí (nařízením vlády č. 235/2016).

Doporučíme našim zákazníkům v této oblasti vhodné řešení problematiky aplikací našeho přípravku C/N forte doplněné odborným posudkem. Při dodržení našich doporučení garantujeme nepřekročení limitů poměru C : N v digestátu, které jsou ve vládní normě obsaženy.

Pro konkrétní provoz zákazníka vypracujeme podrobný rozbor nákladovosti opatření pro řešení problematiky „nitrátové směrnice“, neboť je nutné při analýze digestátu určit podíl separátu (sušiny v digestátu) a fugátu (kapalná část v digestátu) a následně vyhotovit chemický rozbor, ze kterého bude zřejmý obsah dusíku N v %.

Vypracovaným algoritmem ze získaných dat bude vypočítán údaj o množství našeho přípravku C/N forte, které je nutné aplikovat na 1.000 litrů digestátu tak, aby bylo dosaženo minimálních limitů pro poměr C : N.